Młodociani pracownicy

Informacje i przepisy dotyczące uczniów podejmujących pracę

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami, zamieszkałymi na terenie Gminy Radzymin umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub nauki zawodu mogą ubiegać się o dofinansowanie poniesionych kosztów kształcenia.

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego pracownika

do 8081 zł – w przypadku nauki zawodu – przy okresie kształcenia wynoszącym
36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

do 254 zł – za każdy pełny miesiąc kształcenia -w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

do 10000 zł   – w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Dokumenty

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania znajdują się TUTAJ.

Mają Państwo pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt z nami.

Zacznij pisać i potwierdź wciskając Enter

Shopping Cart

Accessibility Toolbar