Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Pobierz raport (plik PDF)

Deklaracja dostępności cyfrowej

Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://cuw.radzymin.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie.

Data publikacji i aktualizacji.

Data publikacji strony internetowej – 01.01.2019 r.

Strona aktualizowana jest na bieżąco.

Status pod względem zgodności z ustawą

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa jest:

 • w pełni zgodna pod względem technicznym,
 • częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej:
 • pliki PDF, DOC itp. – CUW stara się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie);
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word(nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będzie to poprawiane oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie;

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 17.11.2020r.

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Pod adresem http://cuw.radzymin.pl/ dostępne są dane teleadresowe CUW oraz dostępny jest numer telefonu, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej.

Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie
ul. 11 listopada 2, 05-250 Radzymin

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Do siedziby prowadzi jedno wejście, które nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
  W siedzibie nie ma windy. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na pierwszym i drugim piętrze.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników placówki.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Przed siedzibą brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  Dostępność zapewniona jest wyłącznie przez dostęp do budynku z poziomu miejsc parkingowych dostępnych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyminie.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Mają Państwo pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt z nami.

Zacznij pisać i potwierdź wciskając Enter

Shopping Cart

Accessibility Toolbar