Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół

Informacje dotyczące transportu dzieci niepełnosprawnych

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych

 

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły lub placówki oświatowej lub zwrot kosztów przejazdu ucznia  na zasadach określonych w art. 39 a Ustawy Prawo oświatowe.

Bezpłatny dowóz przysługuje:
– dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności realizującym wychowanie przedszkolne w najbliższym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym;

– dzieciom w wieku powyżej siedmiu lat posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat;

– dzieciom realizującym obowiązek szkolny w szkole podstawowej;

– dzieciom realizującym obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

– dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 Ustawy Prawo oświatowe, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą: 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

Dokumenty i dodatkowe informacje

Rodziców chcących złożyć Wniosek o dowóz dziecka zapraszamy do pobrania formularzy TUTAJ

Regulamin dowozu dzieci niepełnosprawnych znajduje się TUTAJ. Każdy rodzic zobowiązany jest zapoznać się z nim i stosować się do zapisów.

Uchwała Rady Miasta dotycząca średnich cen paliwa w roku szkolnym do pobrania TUTAJ.

Mają Państwo pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt z nami.

Zacznij pisać i potwierdź wciskając Enter

Shopping Cart

Accessibility Toolbar